درس(28-60): تفسير آيات 80 - 84 ، دوری از خدا منجر به انحراف می شود

تفسیر تصویری قرآن – سوره اعراف 007 - درس(28-60): تفسير آيات 80 - 84 ، دوری از خدا منجر به انحراف می شود

-و لوط را [فرستاديم] هنگامى كه به قوم خود گفت آيا آن كار زشت[ى] را مرتكب مى ‏شويد كه هيچ كس از جهانيان در آن بر شما پيشى نگرفته است

-آرى شما گروهى تجاوزكاريد

-نابودی امت ها دلیل دارد

ادامه ی خواندن
درس ( 6 ) : تفسير آيات 29 – 36 ، مقایسه ی دقیق حالات کفار ومومنان در روز قیامت .

تفسیر تصویری قرآن – سوره مطففين 83 - درس ( 6 ) : تفسير آيات 29 – 36 ، مقایسه ی دقیق حالات کفار ومومنان در روز قیامت .

-رستگاری بزرگ این است که انسان هم از عذاب دنیا و هم از عذاب آخرت رهایی یابد

-انسان در زیان است زیرا گذر زمان او را می فرساید

-کفار مومنان را به ریشخند می گیرند

ادامه ی خواندن