"شادمانی که قلب پدر را در هنگام نیکو دیدن فرزندش، مالامال می کند. بنابراین وقتی پدران فرزندان خود را گمراه و منحرف و دور از روش الهی می بینند اگر احساسی داشته باشند، احساس دلگیری بسیاری زیادی می کنند."

نگرانی های خانواده
تاجر چه زمانی دعوتگر راه خدا است

موضوعات اسلامی – گلچین های اسلامی : 006 – تاجر چه زمانی دعوتگر راه خدا است

تاجر چه زمانی داعی راه خدا است به نام خداوند بخشنده مهربان، سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم راستین وعده ی امانت دار اگر تاجر مسلمان و در تجارتش صادق باشد، راستی اش در تجارت، دعوت به خدا

ادامه ی خواندن
انسان مسئول سه حلقه است

موضوعات اسلامی – گلچین های اسلامی : 005 – انسان مسئول سه حلقه است

انسان مسئول سه حلقه است به نام خداوند بخشنده مهربان، سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم راستین وعده ی امانت دار انسان مسلمان به تنهایی به خاطر امت محاسبه نمی شود. درباره ی دایره ها و حلقه هایی

ادامه ی خواندن
تفاوت میان فطرت وصبغه

موضوعات اسلامی – گلچین های اسلامی : 004 – تفاوت میان فطرت وصبغه

تفاوت میان فطرت و صبغه به نام خداوند بخشنده مهربان، سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم راستین وعده ی امانت دار معنای فطرت به طور دقیق یعنی حق گرا بودن و نه بر حق بودن و فطرت یعنی دوست داشتن

ادامه ی خواندن
روح نیروی محرک انسان است

موضوعات اسلامی – گلچین های اسلامی : 003 – روح نیروی محرک انسان است

روح نیروی محرک انسان است به نام خداوند بخشنده مهربان، سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم راستین وعده ی امانت دار. روح یک نیروی مغناطیسی است. چراغ چه زمانی نورش پایان می یابد؟ در یکی از این

ادامه ی خواندن
نفس انسان چیست؟

موضوعات اسلامی – گلچین های اسلامی : 002 – نفس انسان چیست؟

نفس انسان چیست ؟؟ به نام خداوند بخشنده مهربان، سپاس خداوند جهانیان را و درود و سلام بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم راستین وعده ی امانت دار. انسان در اصل یک نفس است که آن نفس ذات او است و مکلف و مورد آزمایش و مطیع و نافرمان و

ادامه ی خواندن